Medezeggenschapsraad

De Emiliusschool school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin vertegenwoordigers van ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school bespreken.
Inspraak van ouders en leerkrachten in de MR is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) De leden van de MR worden gekozen uit en door respectievelijk ouders en personeel.

Wat doet de MR ?

De MR komt doorgaans 8 maal per jaar op school bijeen om bestaand beleid en voorgenomen nieuw beleid te bespreken en waar nodig te voorzien van advies of instemming. Zo staan we steeds met beide benen in de actualiteit. Enkele voorbeelden van beleid zijn: schoolplan, schoolgids, functiebouwwerk, samenwerkingsovereenkomst met SWZ locatie Zonhove en het normjaartaakbesluit. Jaarlijks worden ook begroting, jaarverslag en jaarrekening, het formatieplan en het vakantierooster van de Emiliusschool ter instemming of ter advisering aan de MR voorgelegd.

De MR heeft initiatiefrecht. Dat wil zeggen dat de MR bij de directeur/bestuurder zaken ter sprake kan brengen en hem tevens van advies kan voorzien. De MR kan dus een initiatiefrijke rol vervullen, bijvoorbeeld door voorstellen te doen die kunnen leiden tot nieuw of aangepast beleid.

De MR geeft u informatie en inzicht over onderwerpen die voor u van belang zijn.

Via de MR kunt u mede invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen* en de MR kan voor u als spreekbuis dienen naar het bevoegd gezag (= directeur/bestuurder).*

De MR geeft u zekerheid van toetsing van nieuwe beleidsstukken en controle op uitgezet beleid.

*Bij voorstellen van uw kant wordt per keer bekeken of het een onderwerp is waar de MR mee aan de slag kan en/of moet.

Wie zitten in de MR ?

De MR bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding) De MR telt 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden.

Contact

Nieuws vanuit de MR kunt u vinden in de Nieuwsbrief, op Social Schools en op de publicatieborden op school.

U kunt voor alle correspondentie gebruik maken van ons e-mailadres: mr@emiliusschool.nl

Op dit moment zitten in de MR namens de ouders:

Richard van Aken, vader van Stijn, leerling van de afdeling SO

Iris Saffrie - Jansen, moeder van Pommelien, leerling van de afdeling SO

Margreet Rutten-Wetzels, moeder van Carlijn, leerling van de afdeling SO

En namens het personeel:

Ynske Verbon, klassen assistente

Yvonne Hoogendoorn, leerkracht

Suzan Cuijpers, leerkracht