Logopedie

Werkvelden waar de logopedie op de Emiliusschool zich op richt:

1. Observatie:

Alle nieuwe leerlingen worden tot aan de 1e PPB (Persoonlijk Plan Bespreking) door de logopedisten geobserveerd. Alle communicatieve mogelijkheden worden vastgelegd, evenals de wijze van eten en drinken/slikken. Deze observaties leiden tot advies, begeleiding van betrokkenen of behandeling. Een behandeling kan zowel individueel als in klassenverband plaatsvinden. Tijdens de PPB wordt altijd in overleg besloten welke vorm voor een leerling gekozen wordt. Therapievoorstellen worden ook voor de leerlingen die al op school zitten tijdens de PPB besproken. Heeft een leerling speciale benadering nodig, dan wordt deze zo mogelijk geplaatst bij de logopedist die deze expertise in huis heeft.

2. Communicatie:

Uitgangspunt van de logopedie is dat alle leerlingen, ongeacht ontwikkelingsniveau, zo goed en zelfstandig mogelijk communiceren en daarbij al hun communicatiemogelijkheden benutten. De behoefte van het kind staat hierbij centraal. Communicatie is interactie, een wederzijds contact tussen mensen waarbij informatie uitgewisseld wordt. Het communicatiemiddel kan hierbij het gesproken woord zijn, maar ook klanken, gebaren, gelaatsuitdrukkingen, tekeningen, foto’s en technische hulpmiddelen (eventueel met spraakuitvoer) zijn voor onze leerlingen vaak essentieel in de communicatie. Vooral bij de keuze voor, en het realiseren van ondersteunende communicatiemiddelen wordt iedereen rondom een leerling, indien gewenst en mogelijk, betrokken. Ook het leren omgaan met deze middelen in de praktijk, zal vaak enige afstemming tussen ouders/verzorgers en logopedisten behoeven.

3. Eten en drinken/slikken:

Een volgend uitgangspunt is het optimaliseren van de mondmotorische mogelijkheden ten aanzien van het eten, drinken en slikken van leerlingen. Waar nodig worden aanpassingen geadviseerd.

4. Begeleiding:

Van alle betrokkenen rondom de leerling. De logopedisten hebben een coördinerende en begeleidende taak bij bovenstaande werkvelden. Waar nodig adviseren zij alle betrokkenen rondom een leerling.

Van het klassenpersoneel. Het implementeren van specifieke vaardigheden van gevolgde scholing (bv gebaren).

Tot slot is het goed het volgende op te merken:

We onderscheiden op de Emiliusschool zogenaamde schoollogopedie en revalidatielogopedie.

Schoollogopedie (onderwijsondersteunende-logopedie) richt zich o.a. op woordenschatuitbreiding, uitlokken gesproken taal, auditieve training en gebruik van picto’s, beheren en verder ontwikkelen communicatiesystemen en het begeleiden en scholen van klassenpersoneel. Schoollogopedie t.b.v. leerlingen wordt individueel maar m.n. ook in groeps- of klassenverband gegeven. Tijdens de Persoonlijk Plan Bespreking kan besloten worden om met een vorm van schoollogopedie te starten. Tevens wordt dan afgesproken welke doelen aan de orde zijn en hoe lang schoollogopedie ingezet gaat worden.

Revalidatie-logopedie komt in beeld als er ernstige beperkingen zijn op het gebied van articulatie, mondmotoriek o.a. slikgedrag, communicatievoorwaarden, spraakblokkades en auditieve voorwaarden. Bovendien wordt revalidatie-logopedie ingezet als leerlingen moeten leren omgaan met ondersteunende communicatieapparatuur of ondersteunende communicatievormen. Revalidatie-logopedie moet altijd geïndiceerd worden door een revalidatiearts.