SWZ-Zonhove

Naast de school ligt het behandelingscentrum SWZ-locatie Son. Hier wonen meervoudig gehandicapte bewoners die - vanwege een pedagogische en/of behandelingsproblematiek - niet meer thuis kunnen wonen.

De Emiliusschool werkt zeer nauw samen met SWZ. We hanteren de 'één-loket' en de 'één-kind-één-plan' gedachte. Bij de behandelplanning is sprake van één plan dat zowel het verblijf op de instelling als op de school aanstuurt. Hiervan is overigens ook sprake voor externe leerlingen die voor therapieën gebruik maken van de faciliteiten die Zonhove biedt.

Opname als externe (thuiswonende) leerling van de school houdt niet automatisch in dat de leerling ook in aanmerking komt voor een plaatsing binnen SWZ-locatie Son. Daartoe dient een aanmelding plaats te vinden en dus ook een intakeprocedure te worden opgestart. Anderzijds: Opname als bewoner van SWZ lokatie Son wil ook zeggen dat de opname als leerling aan de school akkoord is (er is nl. een gezamenlijk onderzoek verricht). Mede in het kader van de REC-vorming hebben SWZ en de Emiliusschool gezamenlijke expertises ontwikkeld.

Bezoek ook de website van SWZ:

www.swzzorg.nl

Ambulante ondersteuning

De Emiliusschool werkt samen met SWZ. SWZ is gespecialiseerd in het bieden van zorg aan kinderen met een meervoudige beperking. SWZ bevindt zich naast de Emiliusschool en kan u de volgende diensten bieden:

Ambulante ondersteuning op locatie Zonhove (logeren)

Op het terrein van Zonhove staat het logeerhuis van SWZ: Logeerhuis ‘Zon’. Het logeerhuis is het hele jaar door geopend en biedt alle mogelijke zorg tijdens alle uren van de dag.

Hier kan uw zoon/dochter gebruik maken van de volgende ondersteuning/opvang:

Buitenschoolse opvang (BSO): in het logeerhuis wordt opvang geboden voorafgaande of aansluitend aan de schooltijden van de Emiliusschool.

Dagopvang: tijdens woensdagmiddagen, op weekenddagen en in vakanties kan uw zoon of dochter één of meerdere dagdelen per week gebruikmaken van de dagopvang.

Logeeropvang: In logeerhuis ‘Zon’ kunnen kinderen met meervoudige beperkingen één of meerdere dagen aansluitend komen logeren.

Ambulante begeleiding in de thuissituatie

Thuiszorgondersteuning: een gespecialiseerde medewerker kan thuis uw kind begeleiden bij verschillende bezigheden. Ook kan de (verpleegtechnische) zorg voor uw kind tijdelijk worden overgenomen.

Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG): een PPG-begeleider geeft advies en begeleiding aan ouders in de thuissituatie over opvoedingsvragen en ontwikkelingsvragen. Samen met ouders wordt in kaart gebracht wat de concrete problemen zijn en worden veranderingen tot stand gebracht.

Tandarts

Externe leerlingen kunnen gebruik maken van de tandarts van SWZ-Zonhove .Bij de schoolplaatsing wordt expliciet aan de ouders gevraagd of ze voor hun kind van deze dienst gebruik willen maken. Natuurlijk kan men zich ook op een later tijdstip hiervoor nog aanmelden. Afspraken omtrent het bezoeken van de tandarts voor externe leerlingen:

ouders zijn verantwoordelijk voor begeleiding bij controles en behandelingen, het klassenpersoneel kan hier niet voor worden ingeschakeld.

de tandarts informeert ouders altijd over uitnodigingen voor controles en behandelingen, zorgt dat een planning voor jaarlijkse controles klasgewijs wordt gemaakt en dat het klassenpersoneel op de hoogte is van deze planning, zodat zij weten wie er weg is voor een tandartscontrole.

Zwemmen buiten schooltijd

Het zwembad van de Emiliusschool wordt ook buiten lestijd gebruikt. Hiervoor is Zwemclub PLONS opgericht. PLONS stelt leerlingen van de Emiliusschool, bewoners van SWZ - locatie Zonhove - en logeerhuis Zon in staat om in hun vrije tijd te gaan zwemmen. Zwemmen is een goede manier om aan sport te doen, in beweging te zijn en is een leuke, zinvolle vrijetijdsbesteding. Bovendien is het een activiteit waaraan ouders en hun gehandicapte kinderen samen veel plezier kunnen beleven.

Bij het zwemmen zorgt iedere zwemmer voor een eigen begeleider. PLONS zorgt ervoor dat er altijd een bevoegd toezichthouder aanwezig is.

Zwemtijden

Op dit moment zijn er vaste zwemmomenten op maandag-, woensdag- en donderdagavond en op zondagmorgen en zondag voormiddag (gezinszwemmen).

Kosten

Zwemclub PLONS valt onder de afdeling recreatie van SWZ. Om te kunnen komen zwemmen dient men een zwemabonnement te hebben van zwemclub PLONS.

Informatie

Meer informatie over zwemclub PLONS, de kosten en een inschrijfformulier zijn op te halen bij de administratie van de Emiliusschool of bij de afdeling recreatie van SWZ-Zonhove.

Verder staat er meer informatie op de website van PLONS: www.zwemclubplons.nl

Coordinatie Zwemclub Plons
Carla den Otter
06-13804404
carla.otter@swzzorg.nl of info@zwemclubplons.nl