Onderwijsaanbod

Innovatief

De Emiliusschool kenmerkt zich al jaren door een groot innovatief vermogen als het gaat om onderwijsontwikkeling. De school voert een actief scholingsbeleid voor alle medewerkers, ontwikkelt specifieke expertise uiteraard ten dienste van de eigen leerlingen maar draagt die ook uit zelfs tot over de eigen landsgrenzen heen. De school heeft veel energie gestoken in het ontwikkelen van een compleet onderwijsaanbod voor alle doelgroepen binnen de school. Bovendien heeft de school een uitgebreid leerling-volg-en-plan-systeem ontwikkeld. Hierdoor is er voortdurend een goed overzicht van het ontwikkelingsniveau van alle individuele leerlingen en hierop anticiperend worden de doelen voor een komende periode geformuleerd. Voor beide elementaire zaken, onderwijsaanbod en leerlingvolgsysteem, krijgt de school een hoge waardering van de onderwijsinspectie. De ontwikkelde programma’s worden, op verzoek van en gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, aangeboden aan andere scholen voor speciaal onderwijs. Ook op universiteiten en hogescholen staat ‘de Emiliussystematiek’ op het rooster. We zijn er trots op om voor onze speciale doelgroep een voortrekkersrol in onderwijsland te kunnen en mogen spelen. In samenwerking met SWZ-Zonhove is bovendien de één-kind-één-plan-gedachte naar de praktijk vertaald. Het Persoonlijk Plan dient hierbij als onderligger.

Innovatief wil de Emiliusschool ook zijn als het gaat om het creëren van een adequate en stimulerende leeromgeving. Zo heeft de Emiliusschool de beschikking over een zeer compleet ingerichte bewegings-ervaringsruimte, een zwembad met alle benodigde

aanpassingen, een computerlokaal met een scala aan ict-toepassingen, een orthotheek en gymzaal, een aula met allerlei technische voorzieningen, afzonderlijke speelplaatsen, goed ingerichte en ruime klaslokalen met afzonderlijke lavetten en last but not least een tweetal grote ruimten waar aan de sensorische ontwikkeling van onze leerlingen gewerkt kan worden. In de volksmond ‘snoezelruimtes’ genoemd.

Kwaliteitszorg

Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom vinden we het systematisch werken aan onze kwaliteit noodzakelijk. Kwaliteitszorg zien we als een cyclisch proces, waarbij het kwaliteitszorgsysteem ons in de gelegenheid stelt om eigen kwaliteit te beschrijven (bepalen), te onderzoeken (meten), te bewaken, te verbeteren en te borgen. Systematische kwaliteitszorg is te herleiden tot vijf eenvoudige vragen:

Doen we de goede dingen?

Doen we die dingen ook goed?

Hoe weten we dat?

Vinden anderen dat ook?

Wat doen we met die wetenschap?

 

Waarom systematisch werken aan kwaliteit?

Belangrijke redenen om systematisch aan kwaliteitszorg te werken zijn voor ons:

Werken aan blijvende groei en verbetering van onze expertise, in nauwe samenwerking met onze partner SWZ-Zonhove.

We willen een optimaal aanbod realiseren voor leerlingen maar ook voor ouders en personeel.

We willen op planmatige wijze continu werken aan kwalitatief goed onderwijs.

We willen komen tot een professionele en resultaatgerichte organisatie.

We willen in kaart brengen welke kwaliteiten en tekortkomingen we hebben. Op basis hiervan wordt een verbeterplan opgesteld.

We willen onze medewerkers nadrukkelijk betrekken bij het werken aan kwaliteit.

We willen leren met en van elkaar.

De inrichting van onze kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alles! Wat het ook is, je kunt ervan zeggen of de kwaliteit goed is of niet. En wat we ook doen, er zit altijd een kwaliteitsaspect aan. Maar als kwaliteitszorg over alles gaat, dan bestaat het gevaar dat het uiteindelijk over niets gaat. Dan is het te algemeen, te breed, te vrijblijvend en te weinig concreet. Het is dan ook van belang om aan die zaken te werken die er 'werkelijk toe doen'. Om die zaken op het spoor te komen maken we gebruik van het toetsingskader van de inspectie en is de schoolorganisatie aangepast om systematische kwaliteitszorg te implementeren.

Recht op onderwijs

Tijdens de Europese Conventie II (2003) is in Het Handvest van Grondrechten van de Unie in Artikel II-14 ‘Het recht op onderwijs voor eenieder’ opgenomen. Alle Europese landen lid van de Unie, inclusief Nederland, hebben dit Handvest ondertekend. In principe betekent dit dat er geen uitsluitcriteria, op grond waarvan iemand het recht op onderwijs onthouden kan worden, opgevoerd kunnen worden. Dus ook leerlingen met ernstige verstandelijke en motorische beperkingen, eventueel in combinatie met zintuiglijke, neurologische of gedragsproblematiek, hebben vanaf hun 4e jaar recht op onderwijs.

Voor de Emiliusschool ontstaat hiermede niet of nauwelijks een nieuw fenomeen. Al 10-tallen jaren neemt de school ook zogenaamde laagfunctionerende of emb-leerlingen op omdat men er altijd al van overtuigd was, dat er ook bij deze leerlingen op allerlei gebied kansen liggen die, indien men de juiste programma’s gebruikt, door de school ontwikkeld kunnen worden. Dat er de laatste jaren specifieker naar deze doelgroep wordt gekeken is zeker het geval. Dit resulteerde in nieuwe initiatieven. Specifieke onderwijsprogramma’s en een complete systematiek voor ontwikkelingsgericht handelen bij deze doelgroep, werden door de school ontwikkeld.

 

Schoolklimaat

Het pedagogisch klimaat is de basis van de school. Het creëren van een aangename, motiverende en stimulerende omgeving is een gezamenlijke opdracht voor iedereen die aan school verbonden is. Zo wordt een open contact waarbinnen plaats is voor gevoelens, eigenheid en het aangaan en onderhouden van een relatie als een belangrijk goed ervaren.

Een omgeving die eveneens uitdagend is en nieuwsgierig maakt, die ruimte geeft aan verkenning en het opdoen van kennis en vaardigheden maar tevens veiligheid, geborgenheid, rust, structuur en voorspelbaarheid biedt. Verder is het belangrijk dat ouders zich bij hun kind in het bijzonder en bij school in zijn algemeenheid betrokken voelen.

 

Burgerschap

De Emiliusschool bevordert actief burgerschap en sociale cohesie. We zien de klas en de school als oefenplaats waarin onze leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar, voor de gemeenschap ​in de school en staan open voor de verschillen tussen mensen. We leren onze leerlingen wat de basiswaarden zijn en dat het belangrijk is om daar respect voor te hebben. Doordat kinderen elkaar leren respecteren en accepteren ontstaat er een positief leerklimaat waarin ieder kind zich veilig voelt.

De kernwaarden van de school: erbij horen, zelf doen en ontwikkelen, zijn daarbij ondersteunend. Aandacht voor burgerschap doen wij bij alle leerlingen op school, passend bij de ​leeftijd en de leerroute. De wijze waarop is divers en geïntegreerd in vakken zoals Nederlands, Wereldoriëntatie en Sociale Vaardigheden (SOVA). Activiteiten die wij op dit vlak ondernemen delen we onder andere via Social Schools richting ouders van de betreffende groep, via de nieuwsbrief of LinkedIn.

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen op deze domeinen en leggen dit vast in het PP. De vorderingen van de leerling wordt in het kader van opbrengstgericht werken besproken met de leerkrachten en intern begeleider en ouders.