Leerling Volg Systeem (LVS) + handelingsplan

De Emiliusschool heeft de afgelopen jaren een zeer breed onderwijsaanbod ontwikkeld. Hiermee kunnen we alle leerlingen bedienen. Om erachter te komen welke leerstof beheerst wordt en welke leervoorwaarden aanwezig zijn, worden jaarlijks volglijsten ingevuld die dit inzichtelijk maken. In feite stellen we hiermee jaarlijks het beginniveau vast en bepalen we wat de volgende ontwikkelstappen kunnen zijn.

Deze stappen worden in concrete doelen beschreven.

Bij het formuleren van doelen maken we een zorgvuldige afweging:

waar kansen liggen,

waar grenzen zijn bereikt,

waar we niet meer moeten zoeken naar verdieping maar naar verbreding van kennis en vaardigheden,

waar we aan kunnen sluiten bij de interesses van de leerling,

waar voorkeuren/wensen van ouders liggen (het ouderperspectief) en

waar we gezien de intensieve zorgvraag wel of geen aandacht aan kunnen besteden.

De geformuleerde doelen voor de MG-leerlingen worden opgenomen in het Pedagogisch Handelingsplan (voor wat betreft leervoorwaarden) en het Didactisch Handelingsplan (voor wat betreft leergebieden/leerstof).

De geformuleerde doelen voor de EMB-leerlingen worden opgenomen in module 4 (Handelingsplan) van het Onderwijs/Zorgplan.

Voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) wordt een specifiek individueel handelingsplan opgesteld.

De doelen die in bovengenoemde plannen vermeld staan, worden opgenomen in het Persoonlijk Plan.

Minimaal halfjaarlijks worden deze doelen geëvalueerd.

Tot slot:

Het is voor onze doelgroep leerlingen moeilijk vast te stellen of ze zich gedurende hun schoolloopbaan optimaal ontwikkelen en uiteindelijk het hoogst haalbare kennis- en vaardigheidsniveau behaald hebben. Er zijn zoveel factoren, zowel binnen als buiten het kind, die voortdurend een rol spelen en ontwikkelkansen positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden. Toch meent de school te kunnen stellen dat het schoolklimaat, het uitgebreide onderwijsaanbod, het leerling-volg-en-plansysteem en de aanwezige expertise alle leerlingen optimale kansen biedt zich te ontwikkelen. Daar gaan we dan ook voor!