Persoonlijk plan + multidisciplinair overleg

Het Persoonlijk Plan (PP) kan gezien worden als de personificatie van de ’één-kind-één-plan gedachte’. Het is een afstemmings- en werkdocument van en voor iedereen die bij de leerling betrokken is, de ouders niet in de laatste plaats.

Het PP wordt tenminste 1x per jaar opgesteld en besproken tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Indien gewenst kunnen ouders of betrokken disciplines bij de voorzitter van het MDO een gemotiveerd verzoek indienen om de frequentie te verhogen.

Het voorzitterschap van de MDO’s van de externe leerlingen ligt bij de afdelingsleiders van de school en voor de interne leerlingen bij de groepsmanagers van SWZ Zonhove.

In het PP vinden we naast de persoonsgegevens, voorgeschiedenis en perspectief een zeer uitgebreide beschrijving van het ‘persoonsbeeld’ (o.a. persoonlijkheid en gedrag, cognitieve ontwikkeling, taal, spraak en communicatie, motoriek, zintuigen en sensomotoriek, redzaamheid, gezin en opvoeders, toekomst). Hiermee streven we naar een complete beeldvorming van de leerling.

Verder worden in het PP de ‘structurele begeleidingskenmerken’ beschreven. Deze kenmerken kunnen betrekking hebben op de omgangsregels en benaderingswijzen die we moeten hanteren of bijvoorbeeld op de omgevingsvoorwaarden die we moeten scheppen. Het totaal van de structurele begeleidingskenmerken moet ertoe bijdragen dat de leerling zich veilig en op zijn gemak voelt zodat hij/zij open staat voor zijn omgeving en zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

‘Kerndoelen’ zijn een ander belangrijk item van het PP. Het zijn voor de leerling hele wezenlijke doelen die nooit alleen door de leerkracht, fysiotherapeut of logopedist te realiseren zijn. Teamwork wordt gevraagd en niet zelden ook de medewerking van ouders.

Onder ‘Doelen per discipline’ beschrijven alle disciplines de doelen waaraan zij komende periode willen gaan werken. Voor school zijn dat de doelen uit het Pedagogisch- en Didactisch Handelingsplan (MG-leerlingen) of het Onderwijs/Zorgplan (EMB-leerlingen). Verder biedt het PP de mogelijkheid om onderzoeksvragen te formuleren, flankerende zorg te beschrijven en kunnen knelpunten, aandachts- en actiepunten opgevoerd worden.