Autisme

In toenemende mate wordt de Emiliusschool bezocht door leerlingen die naast hun motorische en verstandelijke beperkingen gediagnosticeerd worden als leerlingen met een autisme spectrum stoornis.

Elk kind met autisme is anders. Wat alle mensen met autisme gelijk hebben is dat ze problemen hebben met sociale interacties, communicatie en gedrag/verbeelding. De wereld is voor een autistisch kind vaak erg onveilig en chaotisch. Aan ons de taak om de omgeving aan te passen.

De doelstelling van de Emiliusschool ‘leerlingen tot een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid brengen’, geldt uiteraard ook voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis.

Om deze doelstelling te behalen sluiten wij aan op de TEACCH-principes.

TEACCH is een interventieprogramma dat tot doel heeft de individuele vaardigheden door middel van een zeer gestructureerde omgeving te stimuleren. Visualisering en voorspelbaarheid staan centraal in het programma. De achterliggende gedachte is terug te voeren op leertheoretische opvattingen. Het programma is wereldwijd geïmplementeerd in allerlei scholen. Ouders worden actief betrokken bij de uitvoering van het programma. Hen wordt geleerd dezelfde strategieën in de thuissituatie toe te passen. Een multidisciplinaire benadering wordt zowel ten aanzien van de diagnostiek als ook t.a.v. de behandeling onderstreept.

Het TEACCH-programma speelt adequaat in op de behoefte aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid, hetgeen mensen met een autistische stoornis nodig hebben.

Wat voor autistische leerlingen belangrijk is, zal per individu bekeken worden. De Emiliusschool kent individuele handelingsplannen (IHP) voor autistische leerlingen, waarbij het opstellen van deze plannen rekening gehouden wordt met hun autisme en de motorische en verstandelijke beperkingen. Een goede samenwerking tussen de taakgroep autisme, de ouders, klas, logopedist en fysio- en ergotherapeuten is hierbij van groot belang.