De Emiliusschool vindt het belangrijk om ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind en allerlei andere zaken die met school te maken hebben. Wanneer ouders niet meer bij elkaar wonen worden beide ouders geïnformeerd. Wij zijn als school namelijk wettelijk verplicht om beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie. Alleen in gevallen van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken. 
Hiertoe kan men een verzoek indienen bij de directie van de school. Voorwaarde is wel dat beide ouders hun adres kenbaar gemaakt hebben aan de directie. Ouders krijgen vanuit school het volgende toegestuurd: 
 
  • de schoolgids, 
  • het jaarlijkse satellietboekje met vakantierooster en klassenoverzicht, 
  • het Persoonlijk Plan, de uitnodiging voor het multidisciplinair overleg, 
  • het schoolrapport, 
  • uitnodiging voor ouderavond en de nieuwsbrief, 
  • formulier ouderbijdrage en toestemmingsformulieren voor het maken van foto’s.  

De uitnodigingen voor revalidatieconsulten, paramedische afstemming, evalueren testen en toetsen bij gedragswetenschappers, etcetera komen direct vanuit de diensten van het behandelcentrum.