Spel

De Emiliusschool is zich ervan bewust dat niet alleen spelend leren maar ook leren speelen van groot belang is. Bewust aandacht voor spel schept m.n. voor leerlingen met motorische, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen tal van mogelijkheden. Het biedt o.a. kansen om spelvormen naar een hoger ontwikkelingsplan te tillen, om de contactname te bevorderen, uiteenlopende dagelijkse situaties te leren hanteren, adequaat met materialen leren omgaan en de kwaliteit van interacties en emotionele uitingen te leren verbeteren.

De Emiliusschool is ook een plaats waar kinderen met vergelijkbaar spelniveau elkaar ontmoeten; waar je samen iets kunt delen, je niet meteen overvleugeld wordt en je het gevoel kunt hebben een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren aan wat voor spel dan ook. Belangrijke aspecten als het gaat om je vertrouwd en veilig te voelen.

Binnen het onderwijsaanbod onderscheidt de Emiliusschool de volgende aspecten:

Spelstimulering

Gericht op het verder ontwikkelen van het spelniveau; vindt plaats in klassen- of vrijetijdssituaties en geldt voor alle leerlingen.

Spelbegeleiding

Gericht op het stimuleren van spel naar leeftijdsadequaat niveau of om natuurlijke verwerkingsfuncties van het spel meer kans te geven of herstel te bieden. Bij aanvang in een 1-op-1 (kind-spelbegeleider) situatie. Later wordt dit overgedragen naar de klassensituatie.

Speltraining

Gericht op het uitbreiden van spelinteresses en spelmogelijkheden m.n. bij leerlingen met een matige tot diep verstandelijke beperking en autistische leerlingen. In aanvang in een 1-op-1 situatie in een prikkelarme vaste ruimte met spelbegeleidster/trainster. Later wordt dit overgedragen naar de klassensituatie.

Speltherapie

Gericht op de kwaliteit van interactie en emotionele uitingen. Speltherapie vindt plaats in een 1-op-1 situatie o.l.v. een speltherapeut.

Voor zowel de MG- als de EMB-leerlingen heeft de school leerlijnen en volglijsten ontwikkeld met daaraan gekoppelde volglijsten die het spelniveau van de leerlingen jaarlijks in beeld brengen en van waaruit speldoelen voor een komende periode worden opgesteld. Spelbegeleiding, speltraining en speltherapie worden geïnitieerd vanuit het PP.