MedezeggenschapsraadWie?

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Emiliusschool bestaat uit 3 gekozen ouders en 3 gekozen personeelsleden.
Op dit moment zijn dat namens de ouders:

Gerard Ypma
vader van Jurian
  leerling VSO
Constant Govaard         
vader van Rick
  leerling VSO
   Mark Linssen
 vader van Declan
    leerling SO
 
 En namens het personeel:
                                  

Angelique Heesakkers, leerkracht SO

Anke Derks van de Ven, assistente verpleegkundige taken

 
               
                            

 
 
            
                         
               


Peter van Ipenburg, leerkracht SO  Wat ?
 
De MR komt bij elkaar om voorgenomen nieuw beleid te bespreken en daar waar nodig dit te voorzien van advies en/of een
goedkeuring. Zo staan we steeds met beide benen in de actualiteit. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: het Schoolplan, de Schoolgids, Functiebouwwerk, Verlofregeling,
Samenwerkingsovereenkomst met SWZ lokatie Son, en het Normjaartaakbesluit.
Jaarlijks worden ook de Begroting, Jaarrekening, het Formatieplan en het Vakantierooster van de Emiliusschool ter goedkeuring aan de MR voorgelegd.

Voor meer informatie zie onze jaarplanning.

De MR mag de bestuurder (John van Dijen, directeur) tevens te allen tijde van advies voorzien. Dat betekent dat de MR ook een initiatiefrijke rol kan vervullen. Dit kan door bijvoorbeeld bepaalde voorstellen te doen die kunnen leiden tot nieuw of aangepast beleid.

Waar?

De MR komt bijeen op school, doorgaans 10 maal per jaar.
Verder is de MR te vinden op de website van de Emiliusschool: www.emiliusschool.nl
en wij zijn bereikbaar op ons e-mailadres:mr@emiliusschool.nl

Waarom?

  • De MR verschaft u inzicht en informatie over onderwerpen die voor u van belang zijn.
  • Via de MR kunt u mede invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen.*
  • De MR kan voor u als spreekbuis dienen naar het bevoegd gezag (= de bestuurder/directeur, John van Dijen).*
  • De MR geeft u zekerheid van toetsing van nieuwe beleidsstukken en controle op uitgezet beleid.

* Bij voorstellen van uw kant wordt per keer bekeken of het een onderwerp is waar de MR mee aan de slag kan en/of moet.

Contact

In principe kunt u voor alle correspondentie gebruik maken van ons algemene e-mailadres:
mr@emiliusschool.nl

Verslag medezeggenschapsraad 2016

De MR heeft in 2016 zeven maal vergaderd waarvan twee maal met directeur/bestuurder van de Emiliusschool.

 

Bezetting MR

In 2016 bestond de MR van de Emiliusschool uit de volgende leden:

 

Oudergeleding:           Constant Govaard, voorzitter

                                   Gerard Ypma

                        `           Mark Linssen

Personeelsgeleding:   Monika Fun

                                    Peter van Ipenburg

                                    Angelique Heesakkers

 

Na 12 jaar zitting te hebben gehad in de MR heeft Monika Fun besloten om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Wij hebben al die jaren heel fijn met Monika samengewerkt en willen haar op deze plek ook nog een keer bedanken voor haar inzet. Vanaf januari 2017 heeft Anke Derks het stokje overgenomen.

Passend onderwijs

(Herhaling vanwege het belang en de tijd die we er aan besteden)

 Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Scholen voor Primair Onderwijs (PO) en scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) zijn ondergebracht in samenwerkingsverbanden. Ieder kind  heeft recht  op een passende plek in het onderwijs.  Scholen moeten er dus voor  zorgen dat ieder kind een passend onderwijsaanbod krijgt waarbij het ook de bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen naar een “gewone” school gaan en dus het aantal leerlingen dat naar het Speciaal Onderwijs gaat kleiner wordt. De Emiliusschool maakt deel uit van de samenwerkingsverbanden voor PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs) Eindhoven en Kempenland maar heeft daarnaast te maken met een aantal andere samenwerkingsverbanden van waaruit leerlingen komen.   

 Ieder samenwerkingsverband heeft een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteunings-planraad (OPR),  die voor de helft bestaat uit personeel en voor de helft uit ouders. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de MR-en van de scholen in het samenwerkingsverband. De OPR  praat mee over en heeft invloed op de organisatie van het beleid voor begeleiding en ondersteuning aan leerlingen in het Samenwerkingsverband. De OPR denkt ook  mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden. Verder heeft de OPR instemmings-     bevoegdheid t.a.v. het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (document waarin organisatie en vormgeving aan ondersteuning voor leerlingen wordt beschreven) Dat betekent dat de OPR moet instemmen met het plan voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.


Monika en Constant maken deel uit van de OPR van het Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs (PO) en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VO) van de regio Helmond-Peelland. Ondanks dat Monika geen lid meer is van de MR blijft ze de Emilliusschool vertegenwoordigen in beide samenwerkingsverbanden. Peter maakt deel uit van de OPR Voortgezet Onderwijs (VO) van de regio Eindhoven en Kempenland. In de OPR van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) Eindhoven en Kempenland worden we vertegenwoordigd door de OPR-leden voor speciaal onderwijs.

Gemiddeld heeft ieder samenwerkingsverband 4 keer per jaar een vergadering waar we meestal bij aanwezig zijn. In de eerste jaren was het wat intensiever omdat toen alles nieuw was maar nu bestaat het uit kleine aanpassingen in het ondersteuningsplan en verslag van het afgelopen jaar.

De wijze waarop de samenwerkingsverbanden functioneren verschilt nogal van elkaar. Voor de Emiliusschool heeft deze wijziging in ieder geval nog geen negatieve invloed gehad. Daarnaast heeft er een wettelijke verschuiving plaatsgevonden van de wijze waarop het geld betaald wordt en is de invloed van de samenwerkingsverbanden kleiner geworden.

Begroting

Ieder jaar en meestal in  november of december moet de MR de begroting beoordelen. Vaak gebeurt dat in een vergadering waarbij de bestuurder aanwezig is. De reden voor de aanwezigheid van de bestuurder is niet meer om zoals vroeger uit te leggen wat er staat. Het is om uitleg te geven over de achtergrond van de gemaakte keuzes voor het komende jaar en voor het beantwoorden van de vragen die de MR heeft. Heel vaak gaat het dan om zaken die vanwege wettelijke wijzigingen veranderd zijn of bedragen die heel erg afwijken van voorgaande jaren waarvoor altijd een goede uitleg wordt gegeven.

Belangrijk om te weten is dat de Emiliusschool ondanks de complexiteit en diversiteit altijd een juiste begroting kan maken. Nog beter nìeuws is dat er in 2016 een klas bij gekomen is en dat hoogstwaarschijnlijk in 2017 ook gaat gebeuren.

Managementrapportage en bestuurdersbrief

Voor de rapportage aan de raad van toezicht wordt een aantal keer per jaar een rapportage gemaakt met daarin de financiële voortgang van het lopende jaar. De MR krijgt deze rapportage ook altijd ter informatie. Het mooie van het krijgen van die informatie is dat de MR altijd op de hoogte is van mee- of tegenvallende onderwerpen.

Meestal wordt tegelijk met de rapportage een bestuurdersbrief gestuurd met uitleg over de onderwerpen waar de bestuurder mee bezig is of die aandacht moeten krijgen. Wat voorbeelden zijn overleg met de gemeente, het samenwerkingsverband of ontwikkelingen die van belang zijn voor de Emiliusschool.

Onderzoek positie Emiliusschool

Vanwege het feit dat er ontwikkelingen plaats gevonden hebben m.b.t. speciale scholen in de regio en om zelf te weten wat de positie is van de Emiliusschool is in 2016 een onderzoek uitgevoerd door een externe adviseur. Daarbij zijn o.a de volgende punten onderzocht:

-    Bestuurlijke ontwikkelingen in de regio

- De ontwikkeling van leerling aantallen

-   Zelfstandigheid van de Emiliusschool

De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat er meer kansen dan bedreigingen zijn voor de Emiliusschool en dat de zelfstandigheid meer voordelen dan nadelen heeft. Een samenwerking met de andere speciale scholen in de regio is daarbij wel van belang.

Het rapport is ook naar de MR gestuurd en er is in het bijzijn van de bestuurder gesproken over de uitkomsten.

Jaarrekening

Een ander jaarlijks terugkerende controle is de jaarrekening. Ook dit gebeurt meestal in het bijzijn van de bestuurder om eventuele vragen te beantwoorden of achtergronden uit te leggen. Gelukkig is er voor wat betreft de leesbaarheid heel veel verbeterd de laatste jaren en hoef je geen financiële achtergrond meer te hebben om de jaarrekening te kunnen lezen.

Na in 2015 wat problemen gehad te hebben met de wisseling van de administratieve ondersteuning ziet het er naar uit dat alles weer op orde is. Vanwege alle informatie die we tussentijds ontvangen en de kwaliteit van de begroting zitten er geen verrassingen in de jaarrekening.

Met vriendelijke groeten,

De MR.


Agenda's en notulen.

De agenda's en notulen van MR-vergaderingen in het schooljaar 2016-2017 vindt U hieronder.


Agenda MR Emiliusschool d.d. 1 november 2016

1.    Opening vergadering met bestuurder

2.    Aanvraag eigen risico dragerschap vervanging

3.    Eindverslag onderzoek Wim Nederlof

4.    Vraag over tot stand komen van een beoordeling (mail 1-07-2016)

5.   Sluiting vergadering met bestuurder

6.   Opening vergadering

7.   Vaststellen agenda

8.   Verslagen: Notulen van 28 juni 2016 

9.   Behandeling Actiepuntenlijst  28 juni 2016

10. Ter informatie

11. Ter bespreking

a.   Aanvraag eigen risico dragerschap vervanging

b.   Eindverslag onderzoek Wim Nederlof

c.   Regeling jubilea en afscheid

d.   Antwoorden bestuurder op mail van 1 juli 2016

e.   Deelname OPR SWV PO + VO Eindhoven

f.    Deelname OPR SWV PO + VO Helmond

g.   MR op website


12. Rondvraag en sluiting

Actiepuntenlijst

Nr

Op

Actie

Door

Af

82

12/01/16

Kritisch naar MR link kijken, over vernieuwing nadenken

Hele MR

 

83

12/01/16

Aanmaken link in MR-mail zodat ieder lid MR de mail in persoonlijke mailbox krijgt

Constant

 

84

28/06/16

Vragen stellen over jaarverslag en jaarrekening aan John

Constant

 

85

28/06/16

Goedkeuring jaarrekening sturen

Constant

 

86

28/06/16

Vragen over meerjarenbestuursformatieplan stellen aan John

Constant

 

87

28/06/16

Vragen over gesprekkencyclus stellen aan John

Constant

 

 

Notulen 1 november 2016

Aanwezig:  Constant, Mark, Angelique, Peter, Monika, gedeeltelijk bestuurder/directeur John van Dijen

1. Welkom aan bestuurder/directeur John, die een gedeelte van de vergadering aanwezig zal zijn.

2. John geeft een samenvatting van het (ons toegezonden) nieuwe beleidsstuk ‘ Eigen risico dragerschap (ERD) vervangingsfonds ‘.  Het komt erop neer dat door het ophouden van het vervangingsfonds in zijn huidig bestaan naar alternatieven gezocht moest worden. Het managementteam heeft zich hierover gebogen en hun keuze wordt in dit nieuwe beleidsstuk  verwoord.

De conclusie is dat de school voortaan de vervangingen zelf betaalt tot een maximum. Alles wat eroverheen gaat, wordt bij Zilveren Kruis verzekerd.

3. Ook op het ons toegezonden eindverslag van het onderzoek van Wim Nederlof geeft de bestuurder een toelichting. In dit onderzoek ging het om de vraag of de Emiliusschool als éénpitter  toekomst heeft.  Allerlei scenario’s werden hierbij onderzocht, zoals krimpend leerlingenaantal, onzekere Wajongsituatie voor de 18+ leerlingen, fusie van het SSOE met de Anton van Dijkschool.  Het voordeel van onze school is dat het een stabiele, financieël zeer gezonde school is. Het risico voor de toekomst is, dat door het wegvallen in de komende jaren van de adjunct en directeur/bestuurder (door pensionering) belangrijke vacatures ontstaan en een adequate opvolging van cruciaal belang is om zich verder als éénpitter te kunnen handhaven. Hiermee rekening houdend kan volgens Wim Nederlof de Emiliusschool  zijn weg als éénpitter voortzetten.

4. Punt 4 (totstandkoming van een beoordeling) was intussen al via mail opgehelderd.

5. De voorzitter bedankt  de bestuurder/directeur en opent het tweede deel van de vergadering.

7. Agenda wordt vastgesteld. 

8. De herziene notulen van mei en de notulen van juni worden goedgekeurd.

9. Punt 82 (naar MR link kijken, over vernieuwing nadenken) blijft staan, de andere zijn uitgevoerd.

10. Geen ingekomen informatie

11.Ter bespreking:

    a. Na een korte discussie wordt de beleidsnotitie ERD goedgekeurd.

    b. MR kan zich in de conclusie van W. Nederlof vinden.

    c. Regeling jubilea en afscheid wordt goedgekeurd.

    d. Geen aanvullingen onzerzijds.

    e. OPR samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Eindhoven-Kempenland:geen nieuws

    f.  OPR samenwerkingsverband primair en voortgezet onderwijs Helmond-Peelland: er zijn nieuwe verkiezingen voor zowel           ouders als personeel voor de OPR PO Helmond. In februari organiseert de OPR PO een bijeenkomst met alle MR’en uit             hun samenwerkingsverband. Per 1 januari verlaat Monika de MR, maar ze blijft lid van de OPR PO en OPR VO in                     Helmond.

    g. MR op website: geen nieuwe inzichten.

12.       Rondvraag:

           Na verzoek  van een collega om de agenda en de notulen van de MR vergaderingen te ontvangen, wordt besloten om deze voortaan                    op de site van school/MR te plaatsen. Peter zorgt hiervoor.


Agenda MR Emiliusschool d.d. 24 januari 2017

1.   Afscheid Monika

2.   Opening vergadering met bestuurder

3.   Toelichting op de begroting 2017

4.    Sluiting vergadering met bestuurder

5.    Opening vergadering

6.    Vaststellen agenda

7.    Verslagen: Notulen van 1 november 2016

 

8.       Behandeling Actiepuntenlijst  1 november 2016

9.        Ter informatie

10.    Ter bespreking

          a.   Arbo zorg op de Emiliusschool

          b.   Bestuurdersbrief september 2016 en MARAP jan-aug 2016

c.     Begroting 2017

d.    Deelname OPR SWV PO + VO Eindhoven

e.     Deelname OPR SWV PO + VO Helmond

f.       MR op website

 

11.   Rondvraag

12.   Sluiting

 Actiepuntenlijst

 

Nr

Op

Actie

Door

Af

82

12/01/16

Kritisch naar MR link kijken, over vernieuwing nadenken

Hele MR

 

88

01/11/16

Goedkeuring ERD notitie

Constant

 

89

01/11/16

Goedkeuring regeling jubilea en afscheid

Constant

 

90

01/11/16

Notulen op website

Peter Notulen MR Emiliusschool d.d. 24 januari 2017

 1.   Afscheid Monika

     Constant overhandigt een bos bloemen en een kadobon. Hij bedankt Monika voor alle jaren waarbij ze zich heeft ingezet voor de MR.

2.    Opening vergadering met bestuurder

3.     Toelichting op de begroting 2017

      Vragen zijn door bestuurder beantwoord.

4.   Sluiting vergadering met bestuurder

5.  Opening vergadering

6.    Vaststellen agenda

     toegevoegd: punten d t/m f

7.    Verslagen

    Notulen van 1 november 2016.
    Geen opmerkingen.

8.   Behandeling Actiepuntenlijst  1 november 2016

    Zie actiepuntenlijst.

9.   Ter informatie

    Geen bijzonderheden

10.  Ter bespreking

            a.  Notitie Arbo zorg op de Emiliusschool;

               Geen vragen/opmerkingen. Goedgekeurd wordt verstuurd door Voorzitter MR naar Directie.

            b.  Bestuurdersbrief september 2016 en MARAP jan-aug 2016

                Geen vragen/opmerkingen. Goedgekeurd wordt verstuurd door Voorzitter MR naar Directie.

            c.  Begroting 2017

                Goedkeuring wordt verstuurd door Voorzitter MR naar Directie.

            d.      Congres WMS (bezocht door Peter & Angelique)

      Verschillende workshops bezocht:

·         Professioneler GMR

·         Lezing over GMR

·         Regelgedrag

·         Rol MR bij fusie

·         Gedragscode personeel

 Peter & Angelique lichten kort toe wat er op de dag allemaal is besproken.

      Volgend congres woensdag 29 november 2017

e.      Zittingstermijn

       Verstrekte lijst met zittingstermijnen lijst is niet correct. Hiervoor wordt een nieuwe opgemaakt. Actie 93.

f.       Jaarverslag

       Er zal een jaarverslag worden opgemaakt, zie actie 94.

g.      Deelname OPR SWV PO + VO Eindhoven

       Nieuwe statuten zijn op de site geplaatst. As vergadering volgt. Geen verdere opmerkingen

h.      Deelname OPR SWV PO + VO Helmond

       Open avond op 9 februari

i.         MR op website

        Gaat over naar actie 91.

 

11.   Rondvraag

 Nog geen voortgang/terugkoppeling gehad op het uitvoeren van het beleid beoordelingsgesprekken. Actie 95

12 . Sluiting


Actiepuntenlijst

Nr

Op

Actie

Door

Af

82

12/01/16

Kritisch naar MR link kijken, over vernieuwing nadenken.

Hele MR

24/01/2017

88

01/11/16

Goedkeuring ERD notitie

Voorzitter MR

24/01/2017

89

01/11/16

Goedkeuring regeling jubilea en afscheid

Voorzitter MR

24/01/2017

90

01/11/16

Notulen op website. Pas na goedkeuring. Wordt samen gepakt met actie 91.

Peter

 

91

24/01/2017

Onderzoeken of er een mogelijkheid is om gebruik te maken van de sociaal schools app voor de MR. Navraag bij Benjo.

Voorzitter MR

 

92

24/01/2017

Bestellen van zakboekje MR WMS via school.

Angelique

 

93

24/01/2017

Opmaken zittingstermijn lijst

Voorzitter MR

 

94

24/01/2017

Opmaken jaarverslag

Voorzitter MR

 

95

24/01/2017

Navraag doen bij MT over de voortgang mbt de uitvoering beoordelingsgesprekken

Voorzitter MR

 


Agenda MR Emiliusschool d.d 16 mei 2017

1.   Opening vergadering

2.     Vaststellen agenda

3.     Verslagen

      Notulen van 24 januari 2017

4.      Behandeling actiepuntenlijst  24  januari 2017

5.      Ter informatie

6.     Ter bespreking

a.       Meerjaren formatieplan

b.      Vakantierooster 2017-2018

c.       Vakantierooster klasgebonden personeel

d.      Nieuwsbrief vraag John

e.       Marap Jan-Feb. 2017

f.        Deelname OPR SWV PO+VO Eindhoven

g.       Deelname OPR SWV PO+VO Helmond

h.      MR op website

i.        RVT

7.     Rondvraag

8.     Sluiting

 

Actiepuntenlijst: 

Nr

Op

Actie

Door

Af

82

12/01/16

Kritisch naar MR link kijken, over vernieuwing nadenken

Hele MR

 

88

01/11/16

Goedkeuring ERD notitie

Constant

 

89

01/11/16

Goedkeuring regeling jubilea en afscheid

Constant

 

90

01/11/16

Notulen op website

Peter

 

 

Notulen MR Emiliusschool 16 mei 2017

Aanwezig: Constant, Angelique, Anke, Mark, Peter (notulen)

Afwezig met bericht: Gerard

Vaststellen agenda:

Toegevoegd wordt punt 6i: gesprek met de Raad van Toezicht.

Verslagen:

Notulen 24 januari:

Bij punt 10h (Deelname OPR SWV PO + VO Helmond, open avond) ontbreekt de datum. Deze moet zijn : 9 februari.

Behandeling actiepuntenlijst 14 januari 2017:

Punten 82 en 90 blijven staan, toegevoegd wordt punten 91, 92: MR op Social Schools en informeren naar mogelijkheden voor Quick Scan Medezeggenschap.

Ter informatie:

MR-magazine:

Peter belicht verschillende artikelen. Artikelen over digitale hulpmiddelen en sociale media voor de MR en Quickstarts Medezeggenschap worden onder de MR-leden verspreid. Peter zal contact opnemen met de projectleider om te informeren naar de mogelijkheden voor een training op locatie.

Komt de volgende vergadering terug.

MR-lidmaatschap Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO):

We gaan bekijken of een MR-lidmaatschap van de VOO voor de MR zinvol is. Peter zal per mail het internetadres van de VOO doorgeven.  Komt de volgende vergadering terug.

Ter bespreking:

Meerjaren formatieplan:

Is een gedetailleerd plan met veel gegevens. Reacties op het plan verschillen:  de een is geen rare dingen tegengekomen, de ander kan het plan niet goed plaatsen en moet het meerdere keren lezen om het  te kunnen begrijpen. En vraagt zich af of het plan toereikend is en alles dekt.  Mark gaat het formatieplan nog een keer lezen. Heeft hij geen vragen dan kan worden ingestemd met het plan. Heeft hij wel  vragen dan zullen die worden doorgegeven aan John.

Vakantierooster leerlingen concept 2:

Gaat met positief advies naar het management.

Vakantierooster klasgebonden personeel:

Idem.

Nieuwsbrief vraag John:

De nieuwsbrief van de Emiliusschool  krijgt een andere vorm. De eerstvolgende nieuwsbrief komt vóór de zomervakantie uit. Vraag van John is of de MR in de nieuwe nieuwsbrief in een eigen rubriek wil hebben. Lijkt ons een goed idee, we bereiken er waarschijnlijk meer ouders mee. Suggestie is om met het vergaderschema voor volgend schooljaar te beginnen, MR-vergaderingen zijn immers in principe openbaar. We gaan nog vragen hoeveel nieuwsbrieven er per schooljaar gaan verschijnen.

Marap jan.-feb. 2017:

Geen opmerkingen

Deelname OPR SWV PO+VO Eindhoven:

PO: geen nieuws

VO: OPR gaat in ledenaantal terug van 52 naar 16. Voornaamste redenen zijn de geringe opkomst bij vergaderingen en het niet goed functioneren van de OPR. In het definitief rapport van het Onderzoek Samenwerkingsverband van de Inspectie van het Onderwijs is ook vermeld dat de OPR onvoldoende functioneert. Eén van de oorzaken is volgens de Inspectie het veel te grote aantal leden. Reglement en statuut worden aan de kleiner wordende OPR aangepast. Na de zomervakantie zullen verkiezingen voor de nieuwe OPR worden gehouden.

DeelnameOPR SWV PO+VO Helmond:

Dit samenwerkingsverband heeft ook een grote OPR, maar die functioneert wel .Reglement en statuut zijn op de laatste vergadering aan de orde geweest, financieel  jaarverslag is doorgenomen.

Bijeenkomst met RVT:

RVT stelt 25 september a.s  voor als vergaderdatum. Wat de MR betreft akkoord. We denken na over gespreksonderwerpen, komen daar volgende vergadering op terug.

Rondvraag:

MR-mail: Oud MR-lid Monika kan nog steeds bij MR-mail. Wachtwoord wordt daarom gewijzigd.

Declareren van gemaakte kosten: kan voortaan het beste  worden gedaan door iemand van de personeels geleding. Dit omdat declaraties sinds kort alleen digitaal kunnen worden afgehandeld.

Jaarverslag Emiliusschool/jaarrekening: MR ontvangt die graag (ruim) vóór de volgende vergaderdatum (20 juni). Is dat niet mogelijk, dan zal de vergaderdatum worden aangepast.

 

 Actiepuntenlijst:

Nr

Op

Actie

Door

Af

82

12/01/16

Kritisch naar MR link kijken, over vernieuwing nadenken

Hele MR

 

88

01/11/16

Goedkeuring ERD notitie

Constant

16-05

89

01/11/16

Goedkeuring regeling jubilea en afscheid

Constant

16-05

90

01/11/16

Notulen op website

Peter

 

 

91

 

16/05/17

Mogelijkheden voor MR op Social Schools

Constant

 

 

92

 

16/05/17

Informeren naar Quickscan Medezeggenschap

Peter